skolka@sucany.sk

Oznamy


Oznam pre rodičov

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že na základe Rozhodnutia Ministra školstva a so súhlasom Zriaďovateľa MŠ aj v týždni od 18.1. 2021 do 22.1.2021 bude materská škola otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu . Rodičia budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, že povaha ich práce im nedovoľuje pracovať z domácnosti. Žiadame rodičov detí, ktoré nenastúpia do materskej školy, aby si ich rodičia odhlásili zo stravy.

15.01.2021


Oznam pre rodičov

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že na základe Rozhodnutia z Ministerstva školstva od 11. januára 2021 bude materská škola so súhlasom Zriaďovateľa MŠ otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu . Rodičia detí budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, že povaha ich práce im nedovoľuje pracovať z domácnosti. Žiadame zákonných zástupcov detí, ktoré nenastúpia do materskej školy, aby si ich odhlásili zo stravy.

Rodičia vypíšu a odovzdajú pri nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Naďalej platia všetky hygienicko - epidemiologické opatrenia .

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

  Rozhodnutie Ministerstva školstva

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

07.01.2021


Oznam pre rodičov detí z 1. triedy:

Oznamujeme rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa MŠ dňa 21.12. a 22.12. bude 1. trieda MŠ otvorená.
Od 23.12.do 8.1.2021 bude materská škola zatvorená.
Otvorená bude 11.1.2021

18.12.2020


Platba strava a školné.

Šeky za stravu a školné na január 2021 budeme dávať v piatok 18.12.2020. Prosíme rodičov, aby uhrádzali platby za stravu a školné na 1/2021 až v Novom roku po 1.1.2021.

Doklad o zaplatení treba poslať na email: skolka@sucany.sk a ms.jedalensucany@gmail.com , alebo vhodiť do schránky na MŠ do 8.1.2021.

Ďakujeme.

17.12.2020


  Žiadosť o oslobodenie platenia príspevku školné

13.12.2020


Materská škola bude otvorená od 3.11.2020.

  Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

  Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast

02.11.2020


ZMENA!! Informácia ohľadom prevádzky 6.triedy v materskej škole.

Na základe pokynov RÚVZ a zriaďovateľa MŠ je od dňa 23.10. 6. trieda zatvorená. V pondelok 26.10. budú testovaní pedagogickí zamestnanci zo 6. triedy, asistent učiteľa a jeden nepedagogický zamestnanec. Pokiaľ nemáme výsledky testov, 6. trieda bude do odvolania zatvorená. V prípade otvorenia 6. triedy Vás budeme informovať.

Ostatné triedy sú v prevádzke.

23.10.2020


HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA A CELKOVÁ ORGANIZÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE od 12.10.2020

  Hygienicko-epidemiologické opatrenia a celková organizácia v MŠ – aktualizácia k 12.10.2020

12.10.2020


OTVORENIE MŠ 02.09.2020

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zák. zástupcu, po každom prerušení dochádzky (v trvaní viac ako tri dni) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Opatrenia platia do odvolania, pri zmene opatrení podľa aktuálnej epidemiologickej situácii budeme informovať rodičov.

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

  AKTUÁLNE HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA A CELKOVÁ ORGANIZÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

30.09.2020


PLATBY - STRAVA A ŠKOLNÉ : September 2020

Riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ MŠ oznamujú rodičom že od 24.8. do 28.8. v čase od 7,00 hod. do 14.00 hod. si môžu prísť prevziať šeky za stravu a školné na september 2020. Doklady o zaplatení treba odovzdať do 31.8. do schránky vo vestibule MŠ, do poštovej schránky na materskej škole, alebo doklad poslať cez e-mail: ms.jedalensucany@gmail.com alebo na skolka@sucany.sk .

Upozornenie :

Šeky za školné 14€ na september 2020 nebudú vystavené deťom, ktoré navštevovali MŠ v školskom roku 2019/2020. Platba školného na september 2020 bude zriaďovateľom materskej školy odpustená, kvôli zatvoreniu MŠ v mesiaci február a marec.2020 počas corona krízy . Rodičom detí, ktoré budú od septembra predškoláci, 14€ za školné bude v septembri vrátené v pokladni OÚ.

19.08.2020


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - pozícia Odborný zamestnanec

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

11.08.2020


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - pozícia Asistent učiteľa

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

11.08.2020


OTVORENIE MŠ V AUGUSTE

Vážení rodičia,

Riaditeľka MŠ Vám oznamuje , že so súhlasom zriaďovateľa MŠ bude Materská škola v auguste otvorená v dňoch od 3.8. - 7.8.2020

24.07.2020


ŠKOLNÉ ZA MESIAC FEBRUÁR A MAREC 2020

Vážení rodičia,

Na september 2020 bude vyrátaná alikvótna čiastka z platby školné 14€ - deti, ktoré navštevovali MŠ v mesiaci február a marec 2020 / materská škola, bola zatvorená pre COVID-19. / Bližšie ohľadom platby Vás budeme informovať posledný augustový týždeň.

24.07.2020


Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že Rozhodnutia o prijatí a neprijatí detí na školský rok 2020/2021 si môžu prísť prevziať do Materskej školy od 29.6. do 3.7. v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. Prosím rodičov, aby Rozhodnutie prišli podpísať obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz

29.06.2020


Zatvorenie MŠ

Oznamujeme rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa :

MŠ bude otvorená od 1.7. do 31.7.2020

MŠ bude zatvorená od 10.8. do 31.8.2020

V auguste od 3.8. do 7.8. zriaďovateľ MŠ ešte rozhodne podľa záujmu rodičov, či bude MŠ otvorená, alebo zatvorená.

14.06.2020


POKYNY PRE RODIČOV

 • Od 15.6.2020 : prevádzka materskej školy : 6,00-16,00 hod.
 • dieťa prichádza do MŠ- bude mať nasadené rúško,
 • v priestoroch MŠ sa pohybuje rodič, zákonný zástupca vždy v rúšku,
 • dodržiavajte odstup medzi sebou 2m,
 • - celkový čas zdržiavania sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ minimalizovať na nevyhnutné minimum,
 • dieťa prechádza každodenným ranným zdravotným filtrom – meranie teploty na triedach,
 • pri vstupe do budovy je umiestnený dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý musia všetci použiť: dospelá osoba aj dieťa,
 • do materskej školy sa vlastné hračky, predmety, pomôcky z domu NENOSIA
 • sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky, dieťa má k dispozícii denne 2 rúška,
 • zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • rodič zabezpečí, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti a s osobami uvedenými na splnomocnení . Môže to byť aj súrodenec starší ako 10 rokov.
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy,
 • od 15.6.2020 bude stravovanie v školskej jedálni MŠ

  Pokyny pre rodičov

14.06.2020


PREVÁDZKA MŠ JÚN 2020

PREVÁDZKA materskej školy od 1.6.2020: od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Šeky za stravu a školné budú vystavené 1.6., doklad o zaplatení treba doniesť, alebo poslať do 5.6.2020.
Hotová strava sa pre deti bude podávať vo výdajných kuchynkách, deti sa budú stravovať na triedach.

POKYNY PRE RODIČOV

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19

Povinnosti sprevádzajúcej osoby:

 • prevádzka materskej školy : 7,00-16,00 hod.
 • nahlásené deti sú rozdelené do skupín podľa tried
 • dieťa prichádza do MŠ - bude mať nasadené rúško
 • v priestoroch MŠ sa pohybuje rodič, zákonný zástupca vždy v rúšku, celkový čas zdržiavania sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút,
 • dodržiava odstupy pred budovou a v šatni sa zdržuje čo najkratší čas , vždy 1 sprevádzajúca osoba a 1 dieťa,
 • dieťa prechádza každodenným ranným zdravotným filtrom – meranie teploty,
 • dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy- dospelá osoba a dieťa
 • v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) zamestnanec dieťa nepreberie,
 • sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky, dieťa má k dispozícii denne 2 rúška,
 • zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,/ tlačivo je zverejnené na webovej stránke materskej školy/
 • zákonný zástupca denne pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa , / na triedach /
 • rodič, zák. zástupca zabezpečí, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov,
 • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy,
 • povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom, za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,
 • Hračky, predmety z domu sa do materskej školy nenosia.

Prílohy:

  Vyhlásenie

  Pokyny pre rodičov

28.05.2020


ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY – zmena !

Vážení rodičia,

Vzhľadom na terajšiu situáciu, podľa usmernenia MŠVVaS SR bude materská škola organizovať zápis detí do MŠ nasledovne:

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať 4. mája 2020 a 5. mája 2020 v materskej škole Sučany od 15,00-16,00 hod. s tým, že:

podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať v materskej škole bez osobnej prítomnosti detí; s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

je možnosť dopredu vytlačiť si žiadosť z webovej stránky materskej školy: www.mssucany.info
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

vyplnenú a podpísanú žiadosť obidvoma rodičmi na prvej aj druhej strane - prosím vhodiť do poštovej schránky pred vchodom do materskej školy do 31.5. 2020,

potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

09.04.2020