skolka@sucany.sk

Oznamy


Na základe rozhodnutia ministra školstva a so súhlasom zriaďovateľa MŠ bude od 8.3. do 12.3.2021 materská škola otvorená pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice. Rodičia budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, že povaha ich práce im nedovoľuje pracovať z domácnosti. Žiadame rodičov detí, ktoré nenastúpia do materskej školy, aby si ich rodičia odhlásili zo stravy.

Podmienkou vstupu zákonného zástupcu, alebo sprevádzajúcej osoby dieťaťa do priestorov materskej školy je negatívny test osôb nie starší ako 7 dní.

Zákonní zástupcovia vypíšu a odovzdajú pri nástupe dieťaťa do materskej školy čestné vyhlásenie zákonného zástupcu - 11c).

Zákonní zástupcovia sa preukážu zamestnancom materskej školy negatívnymi výsledkami antigénového testu, alebo RT-PCR testu nie staršími ako 7 dní.

  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 11c

05.03.2021


Na základe usmernenia regionálneho hygienika a so súhlasom zriaďovateľa MŠ bude od 1.3. do 5.3. 2021 materská škola otvorená pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice. Rodičia budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, že povaha ich práce im nedovoľuje pracovať z domácnosti. Žiadame rodičov detí, ktoré nenastúpia do materskej školy, aby si ich rodičia odhlásili zo stravy.

Podmienkou vstupu zákonného zástupcu, alebo sprevádzajúcej osoby dieťaťa do priestorov materskej školy je negatívny test osôb nie starší ako 7 dní.

Šeky na stravu a školné budú vystavené dňa 1.3.2021. Prosíme rodičov o zaplatenie platieb a odovzdanie dokladov o zaplatení do 5.3.2021.

25.02.2021


Na základe usmernenia regionálneho hygienika a so súhlasom zriaďovateľa MŠ bude od 22. februára 2021 materská škola otvorená pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice. Rodičia budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, že povaha ich práce im nedovoľuje pracovať z domácnosti. Žiadame rodičov detí, ktoré nenastúpia do materskej školy, aby si ich rodičia odhlásili zo stravy.

Podmienkou vstupu zákonného zástupcu, alebo sprevádzajúcej osoby dieťaťa do priestorov materskej školy je negatívny test osôb nie starší ako 7 dní.

Šeky na stravu a školné budú vystavené dňa 1.3.2021. Prosíme rodičov o zaplatenie platieb a odovzdanie dokladov o zaplatení do 5.3.2021.

18.02.2021


Obec Sučany ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení otvára od 8. februára MŠ Zvonček Sučany pre všetky prijaté deti. Podmienkou príchodu dieťaťa do MŠ je negatívny test na Covid-19 nie starší ako 7 dní zák. zástupcu dieťaťa . Rodič predloží p. učiteľkám na triedach :

1. čestné vyhlásenie / príloha 11a / + kópiu negatívneho výsledku testu RT PCR testu,
2. čestné vyhlásenie/ príloha 11a / + kópiu potvrdenia negatívneho výsledku antigénového testu,
3. čestné vyhlásenie / príloha 11a / + kópiu o výnimke z testovania .

Výnimkou sú osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak tieto osoby boli zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Negatívny test bude mať platnosť 7 dní a po jeho neplatnosti sa musia zákonní zástupcovia opäť pretestovať / odovzdať čestné vyhlásenie + výsledok negatvneho testu /. O prípadnom ďalšom obmedzení, alebo uvoľnení opatrení Vás budeme informovať.

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa sú obsiahnuté v prílohe 11/b.

Ak príde do materskej školy dieťa s osobou, ktorá je splnomocnená rodičom, ako sprevádzajúca osoba pri príchode a odchode do materskej školy odporúčam, aby aj táto osoba predložila p. učiteľkám na triede čestné vyhlásenie.

Žiadame všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanou osobou, aby zostali v karanténe a nenosili dieťa do materskej školy.

Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia materská škola podľa:
a. manuálu „Návrat do škôl“ (od 8. 2. 2021),
b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,
c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,
d. celoštátneho COVID automatu, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovnovzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

Naďalej platia všetky hygienicko - epidemiologické opatrenia Materskej školy z 12.10.2020 .

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčosti

  Informácie pre dotknuté osoby

07.02.2021


Oznam pre rodičov

Vzhľadom na neustále sa meniace oznámenia k otváraniu škôl od 08.02.2021, informácie k otvoreniu materskej školy pre všetky deti budú zverejnené v nedeľu 07.02.2021 v poobedňajších hodinách.

06.02.2021


Vážení rodičia,
na stránke www.sucany.sk je zverejnený rezervačný formulár na testovanie na Covid-19.

Rezervačný formulár je určený výlučne pre registráciu na testovanie na Covid-19 jedného rodiča (zákonného zástupcu) detí navštevujúcich MŠ Zvonček Sučany a žiakov navštevujúcich 1. stupeň ZŠ SNP Sučany a zamestnancov tejto MŠ a ZŠ.

Testovanie bude prebiehať v nedeľu 7.2.2021 v RKD v Sučanoch v čase:

8:00 - 11.30
13:00 - 17:30
18:00 - 19:30.

Rezervácie sú možné do soboty 12:00h. Po tomto čase budú rezervácie uzatvorené.

V prípade, ak sa na testovanie objedná osoba mimo určeného okruhu osôb, bude jej registrácia zrušená, preto Vás žiadame, aby Ste zbytočne neblokovali termíny testovania.

05.02.2021


MŠ Zvonček Sučany bude od 8. februára 2021 otvorená pre všetky deti. Podmienkou umiestnenia dieťaťa do MŠ je negatívny test na Covid-19 jedného rodiča dieťaťa. Žiadame rodičov detí, ktoré nenastúpia do materskej školy, aby si ich rodičia odhlásili zo stravy.

05.02.2021


Obec Sučany zabezpečí testovanie jedného rodiča (zákonného zástupcu) dieťaťa a žiaka navštevujúcich MŠ Zvonček a 1. stupňa ZŠ SNP. Testovanie sa uskutoční v nedeľu v RKD. Bližšie informácie vám poskytneme dnes, sledujte prosím FB a web stránku obce ako aj stránky MŠ a ZŠ.

05.02.2021


Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov a so súhlasom zriaďovateľa MŠ bude od 1. februára 2021 do 5. februára 2021 materská škola naďalej otvorená pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice. Rodičia budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, že povaha ich práce im nedovoľuje pracovať z domácnosti. Žiadame rodičov detí, ktoré nenastúpia do materskej školy, aby si ich rodičia odhlásili zo stravy.

29.01.2021


Šeky za stravu a školné na február 2021

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že šeky za stravu a školné na február 2021 budú vystavené v pondelok 1.februára .
Rodičia, ktorí zaplatili za január 2021 školné 14€ a ich deti nenavštevovali materskú školu celý mesiac január, bude im platba školného so súhlasom zriaďovateľa materskej školy presunutá na február 2021.
Rodičia, ktorých deti navštevovali materskú školu v mesiaci január 2021- budú platiť so súhlasom zriaďovateľa materskej školy školné na mesiac február 10,50 € / odrátaný bude 1 týždeň z januára /.
Prosíme rodičov o zaplatenie platieb za stravu a školné na mesiac február 2021 a odovzdanie dokladov o zaplatení do 5.februára 2021.
Ďakujeme.

26.01.2021


Oznam pre rodičov

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že na základe Rozhodnutia Ministra školstva a so súhlasom Zriaďovateľa MŠ aj v týždni od 25.1. 2021 do 29.1.2021 bude materská škola otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu . Rodičia budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, že povaha ich práce im nedovoľuje pracovať z domácnosti. Žiadame rodičov detí, ktoré nenastúpia do materskej školy, aby si ich rodičia odhlásili zo stravy.

23.01.2021


Oznam pre rodičov

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že na základe Rozhodnutia z Ministerstva školstva od 11. januára 2021 bude materská škola so súhlasom Zriaďovateľa MŠ otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu . Rodičia detí budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, že povaha ich práce im nedovoľuje pracovať z domácnosti. Žiadame zákonných zástupcov detí, ktoré nenastúpia do materskej školy, aby si ich odhlásili zo stravy.

Rodičia vypíšu a odovzdajú pri nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Naďalej platia všetky hygienicko - epidemiologické opatrenia .

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

  Rozhodnutie Ministerstva školstva

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

07.01.2021


Oznam pre rodičov detí z 1. triedy:

Oznamujeme rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa MŠ dňa 21.12. a 22.12. bude 1. trieda MŠ otvorená.
Od 23.12.do 8.1.2021 bude materská škola zatvorená.
Otvorená bude 11.1.2021

18.12.2020


Platba strava a školné.

Šeky za stravu a školné na január 2021 budeme dávať v piatok 18.12.2020. Prosíme rodičov, aby uhrádzali platby za stravu a školné na 1/2021 až v Novom roku po 1.1.2021.

Doklad o zaplatení treba poslať na email: skolka@sucany.sk a ms.jedalensucany@gmail.com , alebo vhodiť do schránky na MŠ do 8.1.2021.

Ďakujeme.

17.12.2020


  Žiadosť o oslobodenie platenia príspevku školné

13.12.2020


Materská škola bude otvorená od 3.11.2020.

  Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

  Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast

02.11.2020


ZMENA!! Informácia ohľadom prevádzky 6.triedy v materskej škole.

Na základe pokynov RÚVZ a zriaďovateľa MŠ je od dňa 23.10. 6. trieda zatvorená. V pondelok 26.10. budú testovaní pedagogickí zamestnanci zo 6. triedy, asistent učiteľa a jeden nepedagogický zamestnanec. Pokiaľ nemáme výsledky testov, 6. trieda bude do odvolania zatvorená. V prípade otvorenia 6. triedy Vás budeme informovať.

Ostatné triedy sú v prevádzke.

23.10.2020


HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA A CELKOVÁ ORGANIZÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE od 12.10.2020

  Hygienicko-epidemiologické opatrenia a celková organizácia v MŠ – aktualizácia k 12.10.2020

12.10.2020


OTVORENIE MŠ 02.09.2020

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zák. zástupcu, po každom prerušení dochádzky (v trvaní viac ako tri dni) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Opatrenia platia do odvolania, pri zmene opatrení podľa aktuálnej epidemiologickej situácii budeme informovať rodičov.

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

  AKTUÁLNE HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA A CELKOVÁ ORGANIZÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

30.09.2020


PLATBY - STRAVA A ŠKOLNÉ : September 2020

Riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ MŠ oznamujú rodičom že od 24.8. do 28.8. v čase od 7,00 hod. do 14.00 hod. si môžu prísť prevziať šeky za stravu a školné na september 2020. Doklady o zaplatení treba odovzdať do 31.8. do schránky vo vestibule MŠ, do poštovej schránky na materskej škole, alebo doklad poslať cez e-mail: ms.jedalensucany@gmail.com alebo na skolka@sucany.sk .

Upozornenie :

Šeky za školné 14€ na september 2020 nebudú vystavené deťom, ktoré navštevovali MŠ v školskom roku 2019/2020. Platba školného na september 2020 bude zriaďovateľom materskej školy odpustená, kvôli zatvoreniu MŠ v mesiaci február a marec.2020 počas corona krízy . Rodičom detí, ktoré budú od septembra predškoláci, 14€ za školné bude v septembri vrátené v pokladni OÚ.

19.08.2020


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - pozícia Odborný zamestnanec

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

11.08.2020


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - pozícia Asistent učiteľa

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

11.08.2020


OTVORENIE MŠ V AUGUSTE

Vážení rodičia,

Riaditeľka MŠ Vám oznamuje , že so súhlasom zriaďovateľa MŠ bude Materská škola v auguste otvorená v dňoch od 3.8. - 7.8.2020

24.07.2020


ŠKOLNÉ ZA MESIAC FEBRUÁR A MAREC 2020

Vážení rodičia,

Na september 2020 bude vyrátaná alikvótna čiastka z platby školné 14€ - deti, ktoré navštevovali MŠ v mesiaci február a marec 2020 / materská škola, bola zatvorená pre COVID-19. / Bližšie ohľadom platby Vás budeme informovať posledný augustový týždeň.

24.07.2020


Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že Rozhodnutia o prijatí a neprijatí detí na školský rok 2020/2021 si môžu prísť prevziať do Materskej školy od 29.6. do 3.7. v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. Prosím rodičov, aby Rozhodnutie prišli podpísať obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz

29.06.2020


Zatvorenie MŠ

Oznamujeme rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa :

MŠ bude otvorená od 1.7. do 31.7.2020

MŠ bude zatvorená od 10.8. do 31.8.2020

V auguste od 3.8. do 7.8. zriaďovateľ MŠ ešte rozhodne podľa záujmu rodičov, či bude MŠ otvorená, alebo zatvorená.

14.06.2020


POKYNY PRE RODIČOV

 • Od 15.6.2020 : prevádzka materskej školy : 6,00-16,00 hod.
 • dieťa prichádza do MŠ- bude mať nasadené rúško,
 • v priestoroch MŠ sa pohybuje rodič, zákonný zástupca vždy v rúšku,
 • dodržiavajte odstup medzi sebou 2m,
 • - celkový čas zdržiavania sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ minimalizovať na nevyhnutné minimum,
 • dieťa prechádza každodenným ranným zdravotným filtrom – meranie teploty na triedach,
 • pri vstupe do budovy je umiestnený dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý musia všetci použiť: dospelá osoba aj dieťa,
 • do materskej školy sa vlastné hračky, predmety, pomôcky z domu NENOSIA
 • sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky, dieťa má k dispozícii denne 2 rúška,
 • zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • rodič zabezpečí, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti a s osobami uvedenými na splnomocnení . Môže to byť aj súrodenec starší ako 10 rokov.
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy,
 • od 15.6.2020 bude stravovanie v školskej jedálni MŠ

  Pokyny pre rodičov

14.06.2020


PREVÁDZKA MŠ JÚN 2020

PREVÁDZKA materskej školy od 1.6.2020: od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Šeky za stravu a školné budú vystavené 1.6., doklad o zaplatení treba doniesť, alebo poslať do 5.6.2020.
Hotová strava sa pre deti bude podávať vo výdajných kuchynkách, deti sa budú stravovať na triedach.

POKYNY PRE RODIČOV

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19

Povinnosti sprevádzajúcej osoby:

 • prevádzka materskej školy : 7,00-16,00 hod.
 • nahlásené deti sú rozdelené do skupín podľa tried
 • dieťa prichádza do MŠ - bude mať nasadené rúško
 • v priestoroch MŠ sa pohybuje rodič, zákonný zástupca vždy v rúšku, celkový čas zdržiavania sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút,
 • dodržiava odstupy pred budovou a v šatni sa zdržuje čo najkratší čas , vždy 1 sprevádzajúca osoba a 1 dieťa,
 • dieťa prechádza každodenným ranným zdravotným filtrom – meranie teploty,
 • dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy- dospelá osoba a dieťa
 • v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) zamestnanec dieťa nepreberie,
 • sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky, dieťa má k dispozícii denne 2 rúška,
 • zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,/ tlačivo je zverejnené na webovej stránke materskej školy/
 • zákonný zástupca denne pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa , / na triedach /
 • rodič, zák. zástupca zabezpečí, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov,
 • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy,
 • povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom, za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,
 • Hračky, predmety z domu sa do materskej školy nenosia.

Prílohy:

  Vyhlásenie

  Pokyny pre rodičov

28.05.2020


ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY – zmena !

Vážení rodičia,

Vzhľadom na terajšiu situáciu, podľa usmernenia MŠVVaS SR bude materská škola organizovať zápis detí do MŠ nasledovne:

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať 4. mája 2020 a 5. mája 2020 v materskej škole Sučany od 15,00-16,00 hod. s tým, že:

podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať v materskej škole bez osobnej prítomnosti detí; s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

je možnosť dopredu vytlačiť si žiadosť z webovej stránky materskej školy: www.mssucany.info
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

vyplnenú a podpísanú žiadosť obidvoma rodičmi na prvej aj druhej strane - prosím vhodiť do poštovej schránky pred vchodom do materskej školy do 31.5. 2020,

potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

09.04.2020