OZNAMY

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa, bude materská škola v piatok dňa 26.11. ZATVORENÁ.

Na základe informácie a pokynu z RÚVZ v Martine,v materskej škole bude 4.trieda zatvorená. Deti zo 4.triedy budú v karanténe od 25.11. do 3.12.2021. 4. trieda by mala byť v prevádzke 6.12.2021.

DOTÁCIA NA STRAVU V ŠJ

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, bude možné poskytnúť dotáciu na stravu na všetky deti, ktorých rodičia si nemôžu, resp. neuplatnia nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Stanovisko MPSVaR k dotáciám na stravu pre deti, ktoré sú v poslednom ročníku MŠ ( 5 ročné ) a nedovŕšili 6 rokov …

Prevádzka MŠ od 2.9.2021

Materské školy postupujú podľa Školského semaforu pre šk. rok 2021/2022, ktorý je zverejnený na web stránke minedu.sk. Verzia manuálu predstavuje prehľad opatrení k 1.9.2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, Covid automatu schváleného vládou SR a vyhlášok úradu Verejného zdravotníctva SR.

Informácie o prevádzke Materskej školy Zvonček sú v súbore Školský semafor 1.9.2021.
Prevádzka Materskej školy : od 2.9.2021 od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Dotácia na stravu v ŠJ v budúcom školskom roku 2021 /2022

Vážení rodičia,
dňa 01.08.2021 nadobudne účinnosť právna úprava zákona č.544 / 2010 Z. z. o dotáciách na základe ktorej budú od školského roka 2021/2022 realizované zmeny v poskytovaní dotácii na stravu :

1. Bude ukončené plošné poskytovanie dotácii vo výške 1,20€ v poslednom ročníku MŠ.
2. Poskytovanie dotácii na stravu sa bude týkať skupín detí:
a) rodina ( žiadateľ ) v životnom minime
b) rodina ( žiadateľ ) v hmotnej núdzi
c) rodina, ktorej členovia si neuplatnili nárok na daňový bonus

Z uvedeného dôvodu rodičia, ktorí spadajú do niektorej vyššie uvedenej skupiny a chcú si uplatniť dotáciu na stravu od 01.09.2021, sú povinní MŠ doložiť najneskôr do 23.07.2021:

-potvrdenie , že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima

– čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

3. Výška poskytnutej dotácie na stravu od 01.09.2021 bude 1,30 €

Žiadame zákonných zástupcov, aby potrebné doklady doručili do ŠJ pri MŠ najneskôr do 23.07.2021.

 

Bez doručenia potvrdenia a čestného vyhlásenia v stanovenom termíne dotácia v mesiaci september nemôže byť poskytnutá.

 

Čo máme nové v materskej škole ?

Prišla jar a s ňou pribudlo v areáli materskej školy nové prekvapenie pre deti : drevená dvojveža so šmýkačkou, lavičky, pieskovisko, pružinové hojdačky, preklápacia hojdačka, hrazda…