skolka@sucany.sk

Oznamy


Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že Rozhodnutia o prijatí detí na školský rok 2021/2022 si treba prísť prevziať do materskej školy 14.6. a 15.6.. v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod. Prosím rodičov, aby Rozhodnutie prišli podpísať obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

Rozhodnutia o neprijatí detí na školský rok 2021/2022 budú doručené poštou do vlastných rúk obidvom zákonným zástupcom dieťaťa. Dôvod neprijatia dieťaťa je uvedený v Rozhodnutí. Jedná sa o deti narodené od 1.10.2018 do 31.12.2018 a deti narodené v roku 2019.

14.06.2021


Oznamujeme rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa bude Materská škola dňa 19.5.2021 (streda) ZATVORENÁ. Dôvod: prerušenie distribúcie elektriny od 07:00 hod. do 16:00 hod.

14.05.2021


Mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU III. stupeň varovania - okres Martin od 3.5

Od 3.5. Zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa predkladá zakonný zástupca – pri prvom nástupe a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) (Príloha č. 8)

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

  Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti č.8

  Vyhláška

  Pravidlá pre školy od 3. mája 2021

02.05.2021


ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

25.04.2021


Na základe rozhodnutia zriaďovateľa MŠ bude Materská škola od 6.4.2021 otvorená pre všetky deti.

Podmienkou vstupu zákonného zástupcu, alebo sprevádzajúcej osoby dieťaťa do priestorov materskej školy je negatívny test osôb nie starší ako 7 dní.

Zákonní zástupcovia vypíšu a odovzdajú pri nástupe dieťaťa do materskej školy čestné vyhlásenie zákonného zástupcu - 11a).

Zákonní zástupcovia sa preukážu zamestnancom materskej školy negatívnymi výsledkami antigénového testu, alebo RT-PCR testu nie staršími ako 7 dní.

Žiadame rodičov detí, ktoré nenastúpia do materskej školy, aby si ich rodičia odhlásili zo stravy.

Šeky na stravu a školné na apríl 2021 budeme dávať 1.4.

  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 11a

31.03.2021


ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy Sučany, Hurbanova 10 oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na budúci školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne:

1. 5. 2021 – 31. 5. 2021

  Zápis a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole

15.03.2021


Oznamujeme rodičom, aby v roku 2021 Rodičovskému združeniu pri materskej škole NEPOUKAZOVALI 2% z daní.

11.03.2021