skolka@sucany.sk

Oznamy


OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE


Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52

tel: 043-4241013

e-mail: mzdy@sucany.sk

webové sídlo: www.sucany.sk


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg (1 pracovné miesto)

Predpoklady: v zmysle platnej legislatívy

Pracovný pomer na dobu: určitú (počas trvania NP PRIM I a NP PRIM II)

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • • profesijný životopis,
  • • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • • súhlas so spracovaním osobných údajov,

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 07.09.2020 do 11.45 hod na adresu:

Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Sučany, Námestie SNP 31, 038 52. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa u skutoční dňa 10.09.2020 v čase od 10:30 hod v zasadačke v budove Robotníckeho domu obce Sučany a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní telefonicky, prípadne mailom.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

V Sučanoch, dňa 11.08.2020

Martin Rybár

starosta obce

PDF na stiahnutie