skolka@sucany.sk

O nás

Naša MŠ


Materská škola je 6 – triedna, s celodennou výchovou a vzdelávaním, poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného predprimárneho vzdelávania po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa.

Budovy sú poschodové, pavilónového typu: 2 pavilóny A a B slúžia školským účelom, tretí C je hospodársky. Triedy, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých pavilónoch majú samostatný vstup , šatňu pre deti, umyváreň, WC pre deti, pre dospelých, spálňu a učebňu, ktorá slúži ako herňa.

Predškolské triedy majú spálne pre deti osobitne. V štyroch triedach sa nachádzajú interaktívne tabule. V hospodárskom pavilóne sa nachádza kuchyňa s príslušnými priestormi, kancelária vedúcej stravovne, kancelária riaditeľky materskej školy. Dvor MŠ je zatrávnený, nachádzajú sa v ňom dve pieskoviská, samostatné betónové ihrisko, hojdačka a preliezky pre deti.

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu Malí priatelia prírody, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania, organizačné formy a rozšírené osnovy.

 1. Materská škola pri uplatňovaní cieľov predškolskej výchovy zohľadňuje potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíja perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť. Utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
 2. Na plnenie cieľa sa využívajú vypracované projekty :
  • 1.trieda :Pozor, svieti červená, Poznávame a chránime prírodné prostredie Turca, Buďme fit s fit loptami
  • 2.trieda :Poznávanie a ochrana vtákov, Zúbky ako perličky
  • 3.trieda : Pozor, svieti červená, Tvoríme z odpadu
  • 4.trieda : Adamkove kocky zdravia, Detský vodičák, Evička je zdravá, Evička ochorela, Sladkosti závislosťou, Zdravý úsmev, Lienka Bodkulienka objavuje svet, Cesta kvapky Elinky Chceme dýchať čistý vzduch
  • 5.trieda : Zem je všetko, čo máme, Veselo a tvorivo s odpadom, Olympijské hviezdičky, Kamarátka kefka, Pozor, svieti červená, Tešíme sa do školy, Chceme dýchať čistý vzduch, Kde bolo tam bolo, Poslúchaj ma rúčka, Kreslíme a maľujeme ľavou rukou
  • 6.trieda : Chlapci, pozor červená, Grafomotorika detí predškolského veku, Individuálna logopedická starostlivosť, Preventívna logopedická starostlivosť“Jazýček šikovníček“, Jar s knihou, Regionálna výchova

Nadštandardné aktivity MŠ :

 • • Tanečný krúžok
 • • Lyžiarska príprava detí
 • • Predplavecká príprava detí
 • • Vystúpenia detí v obci : Úcta k starším, Vianočné vystúpenia, MDŽ, Deň matiek, Uvítanie detí do života, Stavanie mája
 • • Výlety a exkurzie detí
 • • Koncoročné aktivity

Aktivity pre deti v MŠ :

 • • Dopravný deň
 • • Deň knižníc na Slovensku
 • • Úcta k starším
 • • Deň MŠ na Slovensku
 • • Zdravé zúbky
 • • Depistáž školskej zrelosti
 • • Vianočné a Veľkonočné dielne
 • • Mikuláš
 • • Vianočné besiedky
 • • Návšteva v ZŠ
 • • Zápis v ZŠ
 • • Zápis detí do MŠ
 • • Deň Zeme
 • • Beseda s lesníkom
 • • Čarovné vrecúško
 • • Deň matiek
 • • Ako sa staráme o zvieratká
 • • Trojboj v Turanoch
 • • MDD
 • • Besiedky predškolákov
 • • Sučany očami detí
 • • Divadelné predstavenia pre deti

Spolupráca s inými inštitúciami:

 • • DP Metodicko pedagogické centrum Žilina
 • • MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva SR
 • • Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva v Žiline, elokované pracovisko v Martine
 • • Mestský úrad v Martine
 • • Obvodný úrad v Žiline, metodické oddelenie pre MŠ
 • • Bilingválne gymnázium M. Hodžu v Sučanoch
 • • Obecný úrad v Sučanoch
 • • Dom dobrého pastiera v Sučanoch
 • • Katolícky a evanjelický farár v Sučanoch
 • • Dobrovoľný hasičský zbor v Sučanoch
 • • Obvodné oddelenie Policajného zboru v Sučanoch
 • • Základná škola SNP v Sučanoch
 • • Detský pediater v Sučanoch
 • • SZUŠ, M. Haľamovej, Martin...
 • • Orea v Sučanoch
 • • Ministerstvo vnútra SR

Projekty, do ktorých je materská škola zapojená:

 • Národný projekt PRIM : Hlavným cieľom projektu je vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a prostredníctvom práce s rodinou zvýšiť počet detí z marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, ktoré navštevujú MŠ a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov týchto komunít, ako jeden z nástrojov sociálno-ekonomickej integrácie.
 • Doba realizácie projektu: do 31. októbra 2020.