skolka@sucany.sk

Oznamy


OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE


Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52

tel: 043-4241013

e-mail: mzdy@sucany.sk

webové sídlo: www.sucany.sk


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka

Podkategória: asistent/asistentka učiteľa Materskej školy

Predpoklady: v zmysle platnej legislatívy

Pracovný pomer na dobu: určitú od 01.11.2020 (počas trvania NP PRIM II)

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • • profesijný životopis,
  • • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • • súhlas so spracovaním osobných údajov,

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 07.09.2020 do 11:45 hod na adresu:

Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Sučany, Námestie SNP 31, 038 52. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 10.09.2020 v čase od 10:00 hod v budove Obecného úradu obce Sučany a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní telefonicky, prípadne mailom.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

V Sučanoch, dňa 10.08.2020

Martin Rybár

starosta obce

PDF na stiahnutie