Jedáleň

Oznamy pre rodičov

Zmena poplatkov za stravovanie podľa 3. finančného pásma od 01.01.2023 !!

Cena obedu v MŠ :

Cena potravín Réžia Spolu
Desiata

0,50 €

0,50 €

Obed
1,20 €
0,10 €
1,30 €
Olovrant
0,40 €
0,40 €

Spolu

2,20 €

Dotácia na stravu

Dotácia na stravu od 01.05.2023

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení
neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník Materskej školy , len ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume :

1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacejčinnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed

Ak Vaše dieťa navštevuje posledný ročník MŠ a máte záujem
od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa,
je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka) + zápisný lístok stravníka, ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania:

Školská jedáleň pri Materkej škole, Hurbanova 10, 038 52 Sučanya to najneskôr v termíne do 31.03.2023.

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o financovaní dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
( ďalej len ,, zákon o dani z príjmov ´´ ) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Zákon o dotáciu na stravu je upravený nasledovne :

Sumu stravného je znížená o 1,30 € za jeden odobratý obed len pre stravníkov :

– Ak sa rodič rozhodne pre dotáciu na stravu, nemôže si uplatňovať nárok na zvýšený daňový bonus, t. z. že zaniká nárok aj na základný daňový bonus, a bude povinný podpísať čestné prehlásenie ( u zriaďovateľa MŠ ) , že si ho nebude uplatňovať a hradí len sumu stravného zníženú o 1,30 € za jeden odobratý obed.

Rodič takéhoto dieťaťa je povinný informovať mesiac dopredu, že má záujem o poskytnutie dotácie na stravu.

V prípade neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v MŠ , alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa v určenom čase.

Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje. Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a režijné náklady v plnej výške.