# MŠ ZVONČEK SUČANY

# V TRIEDE

# V JEDÁLNI

# NA DVORE

Jedáleň

Oznamy pre rodičov

Zmena poplatkov za stravovanie podľa 3. finančného pásma od 01.01.2023 !!

Cena obedu v MŠ :

Cena potravín Réžia Spolu
Desiata

0,50 €

0,50 €

Obed
1,20 €
0,10 €
1,30 €
Olovrant
0,40 €
0,40 €

Spolu

2,20 €

Dotácia na stravu

Dotácia na stravu od 01.09.2023 do 31.12.2023

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti
o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.09.2023 do 31.12.2023 .

V súvislosti s poskytnutím dotácie na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023
v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnúť :
  1. rodina ( žiadateľ ) v hmotnej núdzi
  2. rodina ( žiadateľ ) v životnom minime
  3. dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ

len ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada poskytnutie dotácie na stravu a to na uvedenom tlačive ( návratka ) + zápisný lístok stravníka, ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania.

Školská jedáleň pri Materskej škole, Hurbanova 10,

038 52 Sučany

a to najneskôr v termíne do 30.06.2023.

Dotácia na stravu sa bude poskytovať v sume 1,40 €

za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti  a odobralo obed

V prípade neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v MŠ ,alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa v určenom čase.

Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom
neposkytuje. Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a režijné náklady v plnej výške.

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského olroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.