Jedáleň

Oznamy pre rodičov

Zmena poplatkov za stravovanie podľa 3. finančného pásma od 01.01.2023 !!

Cena obedu v MŠ :

Cena potravín Réžia Spolu
Desiata

0,50 €

0,50 €

Obed
1,20 €
0,10 €
1,30 €
Olovrant
0,40 €
0,40 €

Spolu

2,20 €

Dotácia na stravu

Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o financovaní dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
( ďalej len ,, zákon o dani z príjmov ´´ ) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Zákon o dotáciu na stravu je upravený nasledovne :

Sumu stravného je znížená o 1,30 € za jeden odobratý obed len pre stravníkov :

– Ak sa rodič rozhodne pre dotáciu na stravu, nemôže si uplatňovať nárok na zvýšený daňový bonus, t. z. že zaniká nárok aj na základný daňový bonus, a bude povinný podpísať čestné prehlásenie ( u zriaďovateľa MŠ ) , že si ho nebude uplatňovať a hradí len sumu stravného zníženú o 1,30 € za jeden odobratý obed.

Rodič takéhoto dieťaťa je povinný informovať mesiac dopredu, že má záujem o poskytnutie dotácie na stravu.

V prípade neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v MŠ , alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa v určenom čase.

Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje. Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a režijné náklady v plnej výške.