# MŠ ZVONČEK SUČANY

# V TRIEDE

# V JEDÁLNI

# NA DVORE

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady ochrany osobných údajov“) upravujú spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je pri spracúvaní Vašich osobných údajov Obec Sučany, sídlom: Sučany Námestie SNP 31, 038 52 Sučany, IČO: 00 31 6938, ktorý je zriaďovateľom Materskej školy Sučany, ako organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sučany bez právnej subjektivity, so sídlom Hurbanova 10, 038 52 Sučany (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje žiakov Materskej školy priamo od Vás, zákonného zástupcu žiaka Materskej školy Sučany (žiaci Materskej školy Sučany a ich zákonní zástupcovia ďalej aj ako „dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, kedy Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás. Tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktorými si Prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť, poskytujú informácie všetkým dotknutým osobám, a to ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia.

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane bezpečnostných opatrenia uvedených v Internej smernici.

Ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich priorít ako Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente, a zároveň v Zázname o spracovateľských činnostiach, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu, nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým konkrétnym účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a pod.

2. AKO ZÍSKATE INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov na adresách Obec Sučany, o. ú.: Námestie SNP 31, 038 52 Sučany alebo Materská škola Sučany, Hurbanova 10, 038 52 Sučany e-mailom na e-mailovej adrese dpo@securion.sk.

3. INFORMÁCIE K SPRACOVATEĽSKÝM OPERÁCIÁM

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zásadami Predpisov o ochrane osobných údajov, a to na účely spracovávania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach, ktorý je spolu s týmto dokumentom zverejnený na webovej stránke Prevádzkovateľa www.mssucany.info.

Kedy sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje ?

Plnenie zákonných povinností – vo väčšine prípadov spracúvame Vaše osobné údaje pri plnení našich zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú predovšetkým povinnosti vyplývajúce z predpisov upravujúcich výchovu a vzdelávanie v Slovenskej republike.

Súhlas – v určitých prípadoch môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, ktorý si od Vás vyžiadame. K spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe súhlasu prichádza napr. pri zverejňovaní fotografií žiakov Materskej školy Sučany na webovej stránke.

Oprávnený záujem – v niektorých prípadoch spracúvame osobné údaje dotknutých osôb aj na základe nášho oprávneného záujmu, vždy však výlučne v prípadoch, kedy nad našim záujmom neprevažujú základné práva a slobody dotknutých osôb (napr. pri vedení evidencie udelených plnomocenstiev na preberanie žiakov z Materskej školy Sučany).

Osobné údaje spracúvame vždy len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, teda spracovávanie je vždy vykonávané v súlade so zásadou zákonnosti.

Všetky konkrétne účely a právne základy spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom nájdete v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Ak by nedošlo k poskytnutiu Vašich osobných údajov Prevádzkovateľovi, nebolo by v niektorých prípadoch možné splniť povinnosti uložené Prevádzkovateľovi osobitnými právnymi predpismi (napr. viesť predpísanú pedagogickú dokumentáciu žiakov Materskej školy Sučany).

4. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOTKNUTÝCH OSÔB

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie sledovaného účelu. To znamená, že od vás nevyžadujeme osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Osobné údaje, resp. kategórie spracovávaných osobných údajov ako aj kategórie dotknutých osôb sú uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zákonné povinnosti sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, prevažne špecifikované v právnych predpisoch. Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom súhlas so spracovaním osobných údajov alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa, stanovuje kategórie spracovávaných osobných údajov Prevádzkovateľ.

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a po uplynutí tejto doby osobné údaje vymazáva.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby, ktorá je v súlade s platnými právnymi predpismi stanovená v súlade s registratúrnym plánom Materskej školy Sučany v Zázname o spracovateľských činnostiach a napĺňa požiadavku minimalizácie uchovávania osobných údajov.

V prípade Vašej požiadavky Vám kedykoľvek poskytneme bližšie informácie o dobe uchovávania osobných údajov. Registratúry plán Prevádzkovateľa je zverejnený aj na webovej stránke www.obecsučany.sk.

6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom prostredníctvom žiadosti môžete u Prevádzkovateľa realizovať Vaše práva, ktorými sú:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú tieto informácie poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, na základe Vášho podnetu tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo na výmaz (zabudnutie) je však potrebné posúdiť na základe individuálnych okolností. Napríklad, môžu existovať určité okolnosti alebo prípady, vyplývajúce pre nás z platných právnych predpisov, ktoré nám budú brániť vo vymazaní Vašich osobných údajov, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich vy ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, nebudeme, na základe Vašej žiadosti, Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.

Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ však nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste nám, ho udelili, t.j. písomne alebo e-mailom.

Právo podať sťažnosť alebo podnet

V prípade, ak máte pocit, že vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

7. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad ochrany osobných údajov môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Materská škola Sučany, Hurbanova 10, 038 52 Sučany alebo na adresu Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany,
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy skolka@sucany.sk alebo dpo@securion.sk.
Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.
Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

8. PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

9. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií, a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií.

10. PRÍJEMCOVIA

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – orgánom štátnej správy, napr. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, súdom, orgánom činným v trestnom konaní či Úradu na ochranu osobných údajov, ktoré sú oprávnené v zákonom stanovených prípadoch spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom
Prevádzkovateľ poskytuje v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, medzi ktorých patrí subjekt zabezpečujúci služby v oblasti správy webovej stránky. Prevádzkovateľ má uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov so svojimi sprostredkovateľmi a vedie zoznam svojich sprostredkovateľov.
Prevádzkovateľ využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu vašich osobných údajov.

11. PLATNOSŤ

Tieto aktualizované zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné ich dňom zverejnenia na webovej stránke Materskej školy Sučany.
Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť Zásady ochrany osobných údajov. V prípade zmeny Zásad ochrany osobných údajov Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi 14 dní vopred.