# MŠ ZVONČEK SUČANY

# V TRIEDE

# V JEDÁLNI

# NA DVORE

OZNAMY

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa bude MŠ zatvorená od 1.7.2024 do 31.8.2024 – rekonštrukcia materskej školy.

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že Rozhodnutia o prijatí detí na školský rok 2024/2025 si treba prísť prevziať do materskej školy dňa 18.6. a 19.6.2024
/ v utorok a v stredu/ v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. Prevzatie Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

ZÁPIS A PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole
Riaditeľstvo Materskej školy Sučany, Hurbanova 10 oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne:

6. 5. 2024 – 17. 5. 2024

Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2024 (vrátane) dosiahlo päť rokov veku, musí rodič prihlásiť na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania do materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení.
Milí rodičia, občania, darujte 2% z dane pre podporu Rodičovského združenia pri Materskej škole v Sučanoch .
Čas odovzdávania daňových priznaní, sa nám už opäť blíži a my by sme sa radi, tak ako po minulé roky, uchádzali o 2% z Vašej dane.
Stačí nám trochu Vášho času, aby sme život našim deťom v materskej škole mohli spríjemniť a zlepšiť, či už hmotným vybavením, alebo zmysluplnými aktivitami, ktoré môžeme financovať práve vďaka Vám.
Budeme radi, ak aktívne prispejete k osloveniu ľudí vo Vašom okolí a pomôžte nám tak realizovať naše plány pre deti. Nevyužitá možnosť poukázať 2% z dane skončí v štátnom rozpočte .

Ďakujeme.

Rodičovské združenie pri Materskej škole
Hurbanova 10 , 038 52 Sučany
Občianske združenie
IČO : 173196170711
Ďakujeme.

Mgr. A. Krčulová, riad. MŠ a Rodičovské združenie pri MŠ Sučany.